RODO

Uprzejmie informujemy, iż producent mebli Cellaio – firma KREDKA STUDIO Maciej Pielachowski z siedzibą w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 60/54 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny
Dane te były pozyskane w wyniku nadsyłanych do nas zapytań ofertowych lub innej korespondencji z naszą firmą.

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kredka Studio Maciej Pielachowski ul. Pułaskiego 60/65; 16-400 Suwałki

2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Kredka Studio Maciej Pielachowski ul. Pułaskiego 60/65; 16-400 Suwałki lub e-mail: cellaio@cellaio.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) przygotowania oferty na produkcję, transport i montaż mebli Cellaio
b) zawarcia i realizacji umowy dot. produkcji, transportu i montażu mebli Cellaio
c) wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów podatkowych,
d) zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak prawidłowe wykonanie umowy i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową,
e) archiwizacyjnych i statystycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane (po uzyskaniu wcześniejszej zgody), w celach:
a) organizacji wydarzeń, konkursów, promocji, ankiet,
b) prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych związanych z naszymi usługami, w tym w formie mailingu,
c) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe na potrzeby związane z realizacją obowiązków nakładanych na nas przez przepisy podatkowe będą przechowywane przez okres przewidziany prawem.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi w sposób należyty i nieprzerwany lub zabezpieczyć nasz prawnie uzasadniony interes (np. windykacja należności) przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów, a w szczególności niemożliwością przedstawienia oferty lub/i zawarcia umowy.